من یه ادمم بر عکس زامبی

اون مرده متحرک 

من زنده بی تحرک 

^_~