پست هام خیلی بی مزه شده-_-

چرا؟چیکارش کنم؟

پیشنهاد.

چرا نظراتم کم شده:'(؟