اگر یکی پیام میده نمیخواد مخ بزنه.

اگر یکی هم جواب میده نمیخواد نخ بده.

یکی استوری میکنه مخاطب نداره.

یکی چیزی نمیگنه دنبال مخاطب نیسی.

رابطه ادم ها خاص نیستند.

بفهمید