میتوانستم بهتر باشم 

میتوانست بهتر باشد 

میتوانستیم بهتر بسازیم 

میشد شرایط خوب بود 

هم من میخواستم 

هم تو میخواستی 

هم عالم و ادم 

اما این وسط 

شرایط نه مرا میخواست نه تو را 

چه کنار هم 

چه دور از هم 

حق ما از زندگی 

هیچ بود 

هیچ …