دلم عجیب گرفته ولی مجبورم توجهی نکنم.چون سامری زبان باید حفظ کنم.تمرین امار بنویسم.امار حسابی بخونم چون فردا امتحان دارم.هندسه باید بخونم چون  نخونیم بدبختیم.ادبیات هم باید بخونم امتحان دارم.

پس خیلی ریلکس به درسم میرسم.چون وقت لوس بازی ندارم.

یکم انرژی بدید برم بخونم