قصه ی قدم زدن عاشقانه از دهان پسرک عاشق تازه لایق شنیدن میشود.همان قصه ی شب بارانی.همان چند دوست دیوانه.قصه ای که نه از سر خیال و مستی از سر مجنونی به دنیا میاید.اینبار شاید گونه ای دیگری از عشق.شاید فراتر از عشق بالاتر از جامعه و فراتر از تلخی خیانت و...


نویسنده داستان دو شخص:) 


"مجنون"