حالو باید 

 فهمید...

 وگرنه که 

 پرسیدنو همه 

 بلدن