یه چیز میپرسم بی تعارف بگید 

لطفا ناشناس  

من رو اعصابم ؟ 

این حس دارم که خیلی رو مخم 

این که من واسه خودم زندگی میکنم کاری نداشته باشم و اینا باشه قبول 

ولی جدی رو اعصابم ؟؟؟؟؟