لمس کردن دریاچه چشمانت روی سخره های گونه سرد.

تمام دارایی ام شد 

هنگامی که آغوش دستانت میان دریاچه ارزو غرق شد.

تمام رویایم با تو به اتمام میرسد 

حال من رویایی از جنس تو دارم 

رویایی با اغوش آذر