بزرگ شدم.وقتی که دیگه میتونستم از سرازیر شدن اشک توی چشمام جلوگیری کنم.