وقتی طعم قدم زدن زیر تور مهتاب چقدر دلنشین است وقتی با هر قدمت ستاره ای بدرخشد 

ستاره شب های مهباتی بانو 

چتر خنده های عاشقانه ی زندگیی اقا

بگذار با زندگی دیوانه روز هارو بسازیم 

اشک هامون کنار ساحل دریا بریزیم حرف های تلخمان و دعوا هایمان را روی شن ها بنویسیم و شب اب بییاید و با خودش تا ابد ببرد

صبح که شد دلمان مثل ساحل صاف باشد

خنده هایمان هم توی شیشه حبس میکنیم و روی طاقچه میگذاریم و هر از گاهی نگاهی بیندازیم به شادی هایمان 

و این زندگی تمامش با تو قشنگ است