کل شهر را گشتم نبودی دستانم را گشتم نبودی اطرافم را نگاه کردم نبودی قلبم را گشتم بودی ذهنم گفت قلبش را بگرد گشتم خیلی ها بودند کنار من ولی کاش من نبودم ان زمان من دیگر برایت دیگران نبودم 

اگر با دیگرانش بود میلی        چرا ظرف مرا بشکست لیلی 


با دیگرانش هست میلی               ظرف همه را بشکست.......