ترکم نکن وگرنه 

طوری ترکت میکنم 

که برای پیدا کردنم 

تمام تخته سنگ های 

قبرستان را بخوانی ...
(بی مخاطب)