از لعنتی های زندگی ام یکیش تویی 
(مخاطبم اینو نمیخونه)