قرار نیست من جوری زندگی کنم که دنیا دوست داره 

و متقابلا هم قرار نیست دنیا جوری بچرخه که من دوست دارم 

^_^