بخند و لبخند بزن 

جوری که چشمات بخنده 

میخوام به دنیا ثابت کنم یه دوست دارم که خندش از خورشیدش پر نور تره:)