وقتی کنار کسی هستی و بودنش ازارت میدهد و رفتنش با تموم بدی هاش برات سخته 

بدون شک 

عاشق شده ای