خدایا منو بکش

نصف شبی خودمون هم میخوایم بخوابیم نمیزاری

 به نظرتون بگم اشتباه زده یا فردا صبح ساعت هفت سر کوچشون زیر پاش علف سبز بشه؟؟؟خخخخخخخخخخخخ