اون بالا یه بخش گپ و گفت و گو زدم :)برید ببینیدش حتما