خبر اینست که یلدا خانم

آخرین دختر آذر بانو

نوه دختری حضرت پاییز قشنگ

دل سپرده ب یکی ازپسران ننه سرمای بزرگ !

کرده پیراهنی ازبرف به تن

میرود خانه ی بخت

الهی بختش قشنگ

پیشاپیش یلدا مبارک