تمام عمرم بی تو ثانیه ای ارزش ندارد 

تمام دنیایم دستانت است 

دستانت را میبوسم 

تا ابد دخترت میمانم

تمام عمرت را برایم پدری کردی 

تمام عمرت برای خنده هایم بود

 ببخشید که برای بستن بند کفش های صورتی ام 

کمرت خم شد 

شرمنده ام که تمام عمر جز زحمت برایت چیزی نداشتم 

بهترین پدر دنیا 

بهترین حامی دنیا 

بهترین من 

تولدت مبارک 

انشاالله هزار و پانصد سالگی ات را برایت جشن بگیرم