من حتی سر جلسه امتحانم شاخم 

سوال هارو seenمیزنم 

ولی جواب نمیدم