لعنت به من مغرور 

راست میگفت 

به خاطر غرورم 

یه روزی میرسه 

که کسی کنارم نیست