شنبه ………4/9 ………شیمی………فصل یک………عنصر های سازنده تا پایان نظریه مهبانگ و رابطه انیشتین………40دقیقه………2سوال تشریحی……5تست
یک شنبه………4/10 ………دینی………درس دوازدهم ………زیبایی و پوشیدگی……^30دقیقه ………7تست 


دوشنبه………4/11………عربی ………درس یک………ذاک هوالله………45دقیقه………10تست

سه شنبه………4/12………فیزیک………فصل یک………؟……………؟………5شریحی………5تست


چهار شنبه………4/13………ریاضی ………فصل یک ………مجوعه اعدادو بازه ها و مجموعه متناهی و نامتناتی………40دقیقه………3تشریحی……4تست

پنج شنبه ………4/14………زبان انگیلیسی………8تا30………20دقیقه………5تست


جمعه :)برو حال کن درس چیه؟


البته فکر کنم واسه سه ماه هم سنگین هم خسته کننده نظری داری بگو ولی صفحات فیزیک و زمان مشخص کن اگر هم خواستی روز سه شنبه رو با چهار شنبه عوض کن انجام بدیم اگر ایرادی داشت هفته اینده بدرستیمش