حوصلم سر رفته 

ولی یه به درک خاصی تو چشماتون میبینم