من و من 

توی تنهایی اهنگ هم اروم نمیکنه.

پس من…

من…

من…

یه کوله 

ان سوی شهر …