سرما خوردم حالا بیام پست بزارم؟

در این حد که خیلیییییییی بد موقع سرما خوردم 

گوناه دالم خو