اینکه چرا این موقع شام میخوام (میخواستم)بخورم بماند

اینکه زدم ناگت ترکوندم هم بماند

من نگران ایندم-_- 

وای خدایا خودت بهم کمک کن

یاد اوری کنم سرما هم خوردم :)