عاشق بارون های پاییزی ام 

:)

شکر خدایا 

نتم چون کمه خودتون برید اهنگ ملانی دانلود کنید بگوشید:) 

دلم یه لحظه هوای یه چیزی کرد 

"هوای پاییز پارسال که منتظر یه معجزه بودم"

حرف زیاده و حوصله کم :)

شاید بازم پست بزارم