رعد برق میزنه این شیراز در حد لالیگا 

خب میترسم منم دیگه 

اه 

یکی به روم بیاره من میدونم و اون 

گفته باشم