بچه ها به نظرتون دوباره شروع کنم به نوشتن داستان؟

اگر اره 

ژانرش چی باشه؟