تو این چند دقیقه هیچ کاری نمیکنیم 

جام مبارکشون باشه