روش درس خوندن جدید من وقتی حسش نیست.بعد از حفظ کردن اجازه خوردن دارم خخخخخ.اقاااا خوابمم میاد