به گرمی اغوشت قسم 

شاید باور نکنی هنوز دلیل تپیدن قلبم 

نفس هایم 

چشمانم تویی 

شاید هرگز نفهمی 

شاید هرگز نگویم 

اما...