عجب روز هایی میگذرانیم 

پر از موضاعات و حل مسائل زندگی 

روز ها و ساعت های درگیری 

همه همین گونه ایم 

چشم هایت را ببند 

زیر لب بگو 

جهنم به هر چیزی که لبخندمو خراب میکنه 

زندگی رو به اغوش بکش و دنیات رو زیبا بساز