+اشتی کنیم ؟


_تاحالا یه کتابو دو بار خوندی؟


+اره.


_داستانش عوض شده؟


+نه.