رنگ پاییز گرفته ام.حس و حال زمستان.

پاییزی که مسوزد و اتش میگیرد و میگرید  

پاییز دل شکسته لباس نارنجی رنگش را به لباس مرگ زمستان میدهد.

لباس سرمای قبر بر تن میکند و میمیرد تا زمین جان بگیرد.

جان میدهد تا باشید.

دست اخر هم تمام عاشقی ها به اسم بهار تمام میشود و پاییز میشد فصل جدایی 

اما تابستان میداند پاییز عاشق بود که بهار عاشقی کرد