شدیم 

یه سری جوون 

که توی مغزمون خونه سالمندانه 

بی حوصله 

خسته 

ناراحت