یعنی چی دختر قد کوتاه خوبه 

اگر قد عمل کردنی بود حالا همتون تیر چراغ برق بودید 

دختر باید بلند باشه^_~

(مزاح بود فقط)