جفت شیش از پیرک 

Jof6

از 

Pirak

میخواستم بزارم وبلاگم مناسب نبود خودتون دان کنید بگوشید